Knihovní řád

Čl. 1
Základní ustanovení
Poslání Knihovny a její právní zakotvení

 • Tento knihovní řád platí pro knihovnu Státního okresního archivu Uherské Hradiště, který je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně (dále jen Knihovna).
 • Knihovna je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění specializovanou knihovnou ve smyslu §3, bodu 1, odst.d) zákona č.257/2001 Sb.
 • Úkolem a posláním Knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat domácí i zahraniční literaturu z oboru archivnictví, historie, pomocných věd historických a jiných příbuzných oborů. Dále pak vytvářet knihovní fond z dokumentů dokládajících kulturní, historické a jiné činnosti v regionu. Poskytovat knihovnické a informační služby především zaměstnancům k jejich odborné činnosti, vlastivědným pracovníkům, studentům a odborné veřejnosti. Knihovna přispívá veškerou svou činností k uchovávání kulturního dědictví, rozvoji vědy a vzdělanosti občanů.
 • Činnost Knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění
b) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • Knihovna je knihovnou prezenční.

Čl. 2
Uživatelé Knihovny – jejich práva a povinnosti

 • Uživatelem Knihovny se stává osoba starší 15 let zaregistrováním – vyplněním badatelského listu. Badatelský list je také žádostí o studium materiálů knihovního fondu archivu. V odůvodněných případech může ředitel SOkA povolit výjimku. Archiv postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona.
 • Uživatelé Knihovny jsou povinni řídit se badatelským a knihovním řádem a pokyny pracovníků Knihovny.
 • Do badatelny uživatel vstupuje pouze s předměty a písemnostmi, které nezbytně potřebuje ke studiu. Vynášet zapůjčené knihy mimo prostor badatelny nebo je půjčovat dalším badatelům je zakázáno.
 • Uživatelé Knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách badatelny. Zde jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst a pít.
 • Pokud uživatel Knihovny nebude dodržovat ustanovení knihovního a badatelského řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb Knihovny
 • S daty získanými při využívání veškerých informačních zdrojů knihovny (v jakékoliv podobě a na jakémkoliv mediu) je třeba zacházet ve smyslu zákona o právu autorském.

Čl. 3
Výpůjční a další služby

 • Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do badatelny. Případné výjimky může v odůvodněných případech povolit jen ředitel SOkA. Uživatel má právo užívat v badatelně volně přístupnou příruční knihovnu. O ostatní tituly žádá pracovníka Knihovny a jemu je opět vrací.
 • Badatel může mít půjčeno maximálně 5 svazků.
 • Mimo prostory badatelny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci archivu, a to s vědomím knihovníka, který vede výpůjční evidenci zaměstnanců. Na požádání pracovníka Knihovny musí knihy vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají půjčeny. Knihovna může pracovníkům archivu na požádání zprostředkovat výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby.
 • Institucím a pracovníkům archivu jsou publikace zapůjčovány absenčně po dohodě s ředitelem okresního archivu na základě potvrzení o převzetí v Knize absenčních výpůjček. Mimo knihovnu se nepůjčují díla potřebná k dennímu provozu knihovny, ojedinělé exempláře, díla zařazená do příruční knihovny a encyklopedie.
 • Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují jen ke zdůvodněným účelům.
 • Půjčování k výstavním účelům, především z historických fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právními podmínkami.
 • Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát Knihovny ve formě elektronického a lístkového katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.
 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Převzetí dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem v badatelském listu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek do textu nebo jinak zasahovat do dokumentu. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům Knihovny.
 • Používání vlastního technického zařízení (např. výpočetní techniky) může povolit obsluha Knihovny pouze v případě, že tím nebude omezen provoz Knihovny a ostatní uživatelé.
 • Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Pracovník Knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny, např. z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Poplatek za kopírování je stanoven smluvní cenou ve výši 2,- Kč za stránku formátu A 4, a 3,- Kč za stránku formátu A 3.

Čl. 4
Výpůjční lhůty a vracení dokumentů

 • Publikace, které si uživatel vypůjčí do badatelny, jsou po ukončení badatelské návštěvy vráceny zpět na místo uložení.
 •  
 • Výpůjční lhůta může být prodloužena na vlastní žádost uživatele, po dobu výpůjčky jsou publikace uloženy s archivním materiálem, nejdéle však po dobu jednoho měsíce.
 •  
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky do badatelny.

 

Čl. 5
Náhrada všeobecných škod

 • Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito způsoby:
 • uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
 • jestliže to není možné, dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
 • vynaložením finanční náhrady podle ceny díla na trhu v době ztráty
 •  
 • Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení atd.) poškodí toto zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má Knihovna právo na pozastavení služeb poskytovaných uživateli.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 14. června 2010

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.
ředitel Státního okresního archivu Uherské Hradiště