Velehradská 124
686 01 Uherské Hradiště

tel. +420 572 552 634 (ústředna)
fax. +420 572 552 757 (ředitel)
e-mail: soka_uherskehradiste@mza.cz
www: http://uherske-hradiste.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Státní okresní archiv Uherské Hradiště soustřeďuje, eviduje, uchovává a zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti institucí a jejich předchůdců, které se vztahují k území okresu Uherské Hradiště, jeho části nebo jednotlivých obcí.

Ve správní činnosti kontroluje výkon spisové služby a provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení zejména u organizačních složek státu, u samosprávných celků a jimi zřízených složek a organizací, u státních podniků, u podnikatelů zapsaných v podnikovém rejstříku, u politických stran a hnutí, odborových organizací a občanských sdružení a u církví a náboženských společností, které působí v rámci okresu nebo obce.

V uložených archiváliích vyhledává dokumenty pro potřeby správních úřadů, územních samosprávných celků a dalších právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie. V prostorách své badatelny umožňuje nahlížení do archiválií. Na území okresu Uherské Hradiště rovněž plní úkoly vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.

 

Ředitel

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.
e-mail: coupekl@mza.cz

Budova archivu se nachází v centru města Uherského Hradiště v objektu bývalého františkánského kláštera. Z autobusového nádraží lze pěšky dojít po Velehradské třídě směrem ke Starému Městu (asi 300 m). Z vlakového nádraží se k archivu dostaneme přes Masarykovo náměstí, Prostřední ulicí na Mariánské náměstí a pasáží pod domem Slováckého divadla se dostaneme ke vchodu objektu. V sousedství archivu při hlavní silnici je rovněž k dispozici placené parkoviště.

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO: 8:00 - 17:00
ST: 8:00 - 17:00
PÁ: 8:00 - 14:30 (pro studenty)